CODIX

https://cemit.xunta.gal/es/node/6102Certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX)


CODIX qué é?
 
A certificación galega de competencias dixitais en ofimática é o documento que acredita posuír a combinación de coñecementos, capacidades e aptitudes no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións que as persoas precisan para desenvolverse con eficacia e eficiencia no manexo de aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación.
Segundo o Decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG nº 229 do 30/11/2011) polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática, existen varios xeitos de obter a certificación, unha delas é mediante a superación dunha proba convocada pola AMTEGA.
A Oficina CeMIT (AMTEGA) ofrece dúas posibilidades para obter a certificación:
  1. Presentarse a un curso de teleformación con exame presencial final (dúas convocatorias anuais: febreiro e setembro).
  2. Presentarse directamente a un exame libre (dúas convocatorias anuais: marzo e outubro)
Para facilitar o acceso aos coñecementos necesarios para superar o exame libre, a Oficina CeMIT publicou na súa plataforma de teleformación EMA  os contidos do curso na modalidade de autoformación.
Se queres coñecer máis información polo miúdo, podes consultar as resolucións publicadas nos boletíns oficiais sobre a materia:
  • Real Decreto 645/2011, de 9 de mayo (BOE nº 136 (8/06/2011) polo que se establecen certificados de profesionalidade (contidos do módulo formativo en ofimática).
  • Decreto 218/2011, do 17 de novembro (DOG nº 229, 30/11/2011) polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
  • ORDE do 29 de abril de 2014 (DOG nº 85, 06/05/2014) pola que se habilita e autoriza á Rede CeMIT para a formación e avaliación dos contidos formativos que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia.


22_Xaneiro_2018

INSCRICIÓN no curso de teleformación titorizado para a obtención do CODIX (edición 1/2018) 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) abre este martes 23 de xaneiro o prazo de inscrición no curso de teleformación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática. Así se recolle na convocatoria publicada o luns 22 de xaneiro no Diario Oficial de Galicia con 180 prazas para o curso preparatorio previo ao exame presencial que terá lugar a finais do mes de maio.
Para acceder a este curso os únicos requisitos necesarios son ser maior de 16 anos e estar dado de alta como persoas usuarias da rede CeMIT. O curso de preparación impártese na modalidade de teleformación con titorías de apoio, polo que soamente será necesario contar cun ordenador persoal e conexión a internet para seguir a formación dende calquera lugar e en calquera momento.
O prazo de inscrición, que se realizará por internet a través dunha nova publicada na web da rede CeMIT (https://cemit.xunta.gal)  será de cinco días hábiles partir do seguinte da publicación da convocatoria no DOG, é dicir, dende o martes 23 de xaneiro ata o luns 29 de xaneiro ás 14:00 horas.
Unha vez finalizado o prazo de inscrición, realizarase o sorteo público de extración das letras dos apelidos para a establecer a prelación por orde alfabética e se publicará a relación provisional de persoas admitidas na páxina web da rede CeMIT así como un número adecuado de reservas. As persoas admitidas deberán aboar no prazo de cinco días hábiles desde a data da publicación na web da relación provisional a taxa de 10,20 euros correspondente aos dereitos de exame, sendo excluídos aqueles aspirantes que non aboen a citada taxa.
Plan Formativo Ofimático de Galicia
Durante as 12 semanas de duración deste curso, as persoas matriculadas formaranse nos contidos que compoñen o Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto actualmente polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas) do Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade:
• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (30 horas)
• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 horas)
• Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress (30 horas)
• Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer. (30 horas)
• Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas)
 
Pode inscribirse directamente no seguinte ligazónhttps://cemit.xunta.gal/gl/actividade/23765, ou a través da web da rede CeMIT (https://cemit.xunta.gal), baixo o apartado "Actividades Destacadas"

 

__________________________________________________________________________________

4_Outubro_2017

Solicitude de INSCRICIÓN nas probas de avaliación para a obtención do CODIX 

 

De acordo co establecido na Resolución do 22 de setembro de 2017 (DOG nº 188 do 3 de outubro) pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, publícase a listaxe de centros da rede CeMIT e horarios de realización de ditas probas para facilitar a cumprimentación da súa preinscrición.
Deberá escoller unha única localidade, día e hora; serán excluídas aquelas persoas que seleccionen máis dunha opción.
Como recolle a base quinta, unha vez remate o prazo de preinscrición (martes, 10 de outubro), realizarase o sorteo público de extracción das letras para obter a orde de prelación das persoas con dereito á matriculación. O resultado publicarase nesta web e as persoas seleccionadas recibirán un correo electrónico coas instrucións para realizalo pagamento.
LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Abegondo Coruña, A Mércores, 15 novembro
10:00
15
Coruña, A - Eirís Coruña, A Mércores, 15 novembro
10:00
16
Ribadeo Lugo Mércores, 15 novembro
10:00
15
Vicedo, O Lugo Mércores, 15 novembro
10:00
5
Bande Ourense Mércores, 15 novembro
10:00
10
Barco, O Ourense Mércores, 15 novembro
10:00
15
Pontevedra Pontevedra Mércores, 15 novembro
10:00
26
Porriño, O Pontevedra Mércores, 15 novembro
10:00
9
Tomiño Pontevedra Mércores, 15 novembro
10:00
9
LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Brión Coruña, A Xoves, 16 novembro
10:00
10
Santiago de C. Coruña, A Xoves, 16 novembro
10:00
17
Burela Lugo Xoves, 16 novembro
10:00
10
Lugo Lugo Xoves, 16 novembro
10:00
12
Sarria Lugo Xoves, 16 novembro
10:00
18
Ourense Ourense Xoves, 16 novembro
10:00
18
Lalín Pontevedra Xoves, 16 novembro
10:00
18
Marín Pontevedra Xoves, 16 novembro
10:00
16
Vigo Pontevedra Xoves, 16 novembro
10:00
14
Vilagarcía Arousa Pontevedra Xoves, 16 novembro
10:00
17
LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Arzúa Coruña, A Xoves, 16 novembro
16:00
17
Betanzos Coruña, A Xoves, 16 novembro
16:00
20
Coruña, A Coruña, A Xoves, 16 novembro
16:00
16
Oroso Coruña, A Xoves, 16 novembro
16:00
15
Pontedeume Coruña, A Xoves, 16 novembro
16:00
10
Santa Comba Coruña, A Xoves, 16 novembro
16:00
18
Santiago de C. Coruña, A Xoves, 16 novembro
16:00
17
Leiro Ourense Xoves, 16 novembro
16:00
6
Xunqueira Ambía Ourense Xoves, 16 novembro
16:00
10
Cañiza, A Pontevedra Xoves, 16 novembro
16:00
20
Pontevedra Pontevedra Xoves, 16 novembro
16:00
26
LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Ames Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
12
Boiro Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
10
Fisterra Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
8
Ortigueira Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
10
Oroso Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
15
Pontes, As Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
19
Porto do Son Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
8
Ribeira Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
11
Sada Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
8
Vimianzo Coruña, A Venres, 17 novembro
10:00
15
Barreiros Lugo Venres, 17 novembro
10:00
12
Carballedo Lugo Venres, 17 novembro
10:00
7
Fonsagrada, A Lugo Venres, 17 novembro
10:00
8
Celanova Ourense Venres, 17 novembro
10:00
11
Ourense Ourense Venres, 17 novembro
10:00
18
Cuntis Pontevedra Venres, 17 novembro
10:00
8
Estrada, A Pontevedra Venres, 17 novembro
10:00
12
Valga Pontevedra Venres, 17 novembro
10:00
11


Si non visualizas correctamente o contido anterior faga clic no seguinte enlace https://cemit.xunta.gal/gl/node/7059https://cemit.xunta.gal/gl/actividade/22659
Inscrición directa na aula CeMIT Celanova___________________________________________________________________________________

3_Outubro_2017

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2017 pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.

Máis información: Publicación DOGA Nº 188, 3 de Outubro 2017 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171003/AnuncioG0177-250917-0003_gl.html


22_Xuño_2017

Listaxe provisional de persoas admitidas e reservas -Curso Teleformación CODIX edición 2/2017 

Unha vez aplicado o resultado do sorteo publico das letras para establecer a orde de prelación das persoas inscritas con dereito a matriculación,  e de acordo coa base "Quinta.- Solicitudes de participación" da Resolución do 06 de xuño de 2017, publícase a listaxe provisional de persoas admitidas e reservas para o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación cara a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
As persoas seleccionadas na listaxe provisional de admitidas disporán dun prazo de 5 días hábiles (ata o vindeiro mércores 28 de xuño, inclusive) para  realizar o pagamento de dez euros con dez céntimos (10,10 euros) correspondente aos dereitos de exame, seguindo as instrucións que figuran no correo electrónico enviado ás persoas con dereito á matriculación.
As persoas que figuran na listaxe provisional de reservas serán convocadas individualmente pola orde establecida para cubrir as vacantes que se poidan producir, unha vez remate o prazo de matriculación dos primeiros inscritos.
* Importante: Unha vez realizado o pagamento deberán achegar o xustificante do mesmo (unha fotografía do xustificante, un escaneo de imaxe, etc)  ao enderezo electrónico formacion-cemit@xunta.gal  para formalizar a súa matriculación

15_Xuño_2017

INSCRICIÓN no curso de teleformación titorizado para a obtención do CODIX (edición 2/2017) 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) abre este xoves 15 de xuño o prazo de inscrición no curso de teleformación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática. Así se recolle na convocatoria publicada o mércores 14 de xuño no Diario Oficial de Galicia con 180 prazas para o curso preparatorio previo ao exame presencial que terá lugar no mes de novembro.
Para acceder a este curso os únicos requisitos necesarios son ser maior de 16 anos e estar dado de alta como persoas usuarias da rede CeMIT. O curso de preparación impártese na modalidade de teleformación con titorías de apoio, polo que soamente será necesario contar cun ordenador persoal e conexión a internet para seguir a formación dende calquera lugar e en calquera momento.
O prazo de inscrición, que se realizará por internet a través dunha nova publicada na web da rede CeMIT (https://cemit.xunta.gal)  será de cinco días hábiles partir do seguinte da publicación da convocatoria no DOG, é dicir, dende o xoves 15 de xuño ata o mércores 21 de xuño incluído.
Unha vez finalizado o prazo de inscrición, realizarase o sorteo público de extración das letras dos apelidos para a establecer a prelación por orde alfabética e se publicará a relación provisional de persoas admitidas na páxina web da rede CeMIT así como un número adecuado de reservas. As persoas admitidas deberán aboar no prazo de cinco días hábiles desde a data da publicación na web da relación provisional a taxa de 10,10 euros correspondente aos dereitos de exame, sendo excluídos aqueles aspirantes que non aboen a citada taxa.
Plan Formativo Ofimático de Galicia
Durante as 12 semanas de duración deste curso, as persoas matriculadas formaranse nos contidos que compoñen o Plan Formativo Ofimático de Galicia, composto actualmente polas cinco unidades nas que se estrutura o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas) do Repertorio Nacional de certificados de profesionalidade:
• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (30 horas)
• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 horas)
• Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress (30 horas)
• Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer. (30 horas)
• Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas)
Pode inscribirse directamente no seguinte ligazónhttps://cemit.xunta.gal/gl/actividade/21338, ou a través da web da rede CeMIT (https://cemit.xunta.gal), baixo o apartado "Actividades Destacadas"

 

14_Marzo_2017

O mércores 15 de marzo publicarase no DOGA unha nova convocatoria de probas de avaliación para a obtención do CODIX 

O próximo mércores, 15 de marzo, publicarase no Diario Oficial de Galicia unha nova convocatoria de probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
Esta convocatoria está aberta a toda a cidadanía en xeral que, ben pola súa experiencia ou pola súa formación adquirida por diferentes medios (cursos, academias, autoformación, etc), xa posúe os coñecementos necesarios  das aplicacións informáticas que compoñen o módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» baixo o paquete de LibreOffice
Os adiantamos os lugares, días e horas de realización das probas, donde poderedes inscribiros a partir do xoves 16 de marzo nos enlaces que habilitaremos enriba no nome de cada localidade:
LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Mércores, 26 abril - horario de mañá


Abegondo Coruña, A Mércores, 26 abril 10:00 15
Coruña, A Coruña, A Mércores, 26 abril 10:00 16
Oroso Coruña, A Mércores, 26 abril 10:00 12
Pontedeume Coruña, A Mércores, 26 abril 10:00 10
Sarria Lugo Mércores, 26 abril 10:00 18
Bande Ourense Mércores, 26 abril 10:00 11
Campolameiro Pontevedra Mércores, 26 abril 10:00 9
Pontevedra Pontevedra Mércores, 26 abril 10:00 25
Valga Pontevedra Mércores, 26 abril 10:00 11


LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Xoves, 27 de abril- horario de mañá


Brión Coruña, A Xoves, 27 abril 10:00 10
Santiago de Comp Coruña, A Xoves, 27 abril 10:00 17
Barco, O Ourense Xoves, 27 abril 10:00 15
Ourense Ourense Xoves, 27 abril 10:00 18
Verín Ourense Xoves, 27 abril 10:00 11
Lalín Pontevedra Xoves, 27 abril 10:00 18
Tomiño Pontevedra Xoves, 27 abril 10:00 9
Vigo Pontevedra Xoves, 27 abril 10:00 13


LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Xoves, 27 de abril - horario de tarde


Arzúa Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 16
Coruña, A Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 16
Padrón Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 12
Santiago de Comp Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 17
Santa Comba Coruña, A Xoves, 27 abril 16:00 18
Sarria Lugo Xoves, 27 abril 16:00 18
Vicedo, O Lugo Xoves, 27 abril 16:00 6
Castro Caldelas Ourense Xoves, 27 abril 16:00 14
Leiro Ourense Xoves, 27 abril 16:00 6
Ourense Ourense Xoves, 27 abril 16:00 18
Cañiza, A Pontevedra Xoves, 27 abril 16:00 20
Pontevedra Pontevedra Xoves, 27 abril 16:00 25


LOCALIDADE PROVINCIA DIA HORA Nº PRAZAS
Venres, 28 de abril- horario de mañá


Ames Coruña, A Venres, 28 abril 10:00 12
Boiro Coruña, A Venres, 28 abril 10:00 10
Pontes, As Coruña, A Venres, 28 abril 10:00 19
Vimianzo Coruña, A Venres, 28 abril 10:00 15
Barreiros Lugo Venres, 28 abril 10:00 12
Carballedo Lugo Venres, 28 abril 10:00 7
Fonsagrada, A Lugo Venres, 28 abril 10:00 10
Celanova Ourense Venres, 28 abril 10:00 11
Cuntis Pontevedra Venres, 28 abril 10:00 8
Marín Pontevedra Venres, 28 abril 10:00 18

 

___________________________________________________________


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario